Algemene voorwaarden gedragstherapie & puppycoach 

 

I. Definities

De Hondenspecialist: Helen Kroon, gevestigd te Zwaanshoek. Cliënt: de eigenaar van het dier, die de hondenspecialist opdracht geeft inzake het afleggen van een consult en/of lessen/workshop/opleiding volgt. 

II. Algemeen 

Alle tussen de Hondenspecialist en de cliënt gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

1. De Hondenspecialist zal de afspraak/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De gedragstherapeut zal de cliënt en hond naar beste vermogen begeleiden.

3. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de gedragstherapeut ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

4. Het is mogelijk dat er een stagiair(e) aanwezig is tijdens het consult of tijdens de les. Indien u hier bezwaar tegen maakt verzoeken wij u hier tijdig melding van te maken.  

III. Adviezen, therapieën en training 

1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan de Hondenspecialist.

2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van de Hondenspecialist.

3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de Hondenspecialist. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

4. De Hondenspecialist kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.

5. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

6. De Hondenspecialist behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie.

7. Een consult, het volgen van lessen of het gebruik van trainingsmateriaal of-produkten, geschieden op eigen risico van de cliënt. De Hondenspecialist kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal. 

IV. Betaling/afspraken 

1. Gemaakte afspraken tussen de Hondenspecialist en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.

2. De Hondenspecialist behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van cliënt.

3. Indien door ziekte of overmacht van de Hondenspecialist een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt de Hondenspecialist er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.

4. Betaling dient contant na het consult/de eerste les van de puppy cursus of per factuur binnen de betalingstermijn te geschieden.

5. Honden welke een privé-training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten. De Hondenspecialist is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of tengevolge van de therapie/ behandeling.

6. Alle door de Hondenspecialist versterkte rapporten, cursusmaterialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of puppylessen en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenspecialist worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

 

Kamer van Koophandel  34385829